TD CVEN AKTUALNO PRIREDITVE KOLINE SETEV KORUZE KOZUHAJE  BROTVA  DEDEK MRAZ KONTAKT -INFO  CVEN v SLIKI  KAM na CVENU POVEZAVE

KRIZEV  POT

 

VABIMO NOVE ČLANE ....

 

VABILO NA OBČNI ZBOR

Na osnovi 16. člena temeljnega akta TD CVEN

sklicuje UO  TD CVEN 19. redni letni občni zbor,

KI BO V PETEK 22.02.2019 ob 17 uri  v prostorih TD CVEN.

 

DNEVNI RED:

1. Pozdrav in otvoritev občnega zbora

2. Ugotovitev sklepčnosti

3. Sprejem dnevnega reda in izvolitev organov občnega zbora

    - delovnega predsednika

    - zapisnikarja

    - dveh overovateljev zapisnika

4. Potrditev dnevnega reda in organov občnega zbora

5. Poročila

   - predsednika

   - blagajnika

   - nadzornega odbora

6. Razprava po poročilih

7. Potrditev zaključnega računa za leto 2018

8. Predlog  in potrditev  programa dela in finančnega plana za leto 2019

9. Beseda gostom

10. Sprejem novih članov

11. Razno

 

Občni zbor je sklepčen, če je navzočih vsaj polovica vseh članov. Če občni zbor ni sklepčen se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotna večina članov, ki so izvoljeni v organe društva.

 

Cven 7.02.2019                                                                                 UO TD CVEN

                                                                                                         za pred.: Janko  Horvat

 

Nejc & Darko

Copyright © 2007 TD Cven. Vse pravice pridržane